KOTO Telluride 91.7

KOTO - Radio That Doesn't Take Itself Too Seriously

KOTO Community Radio for Telluride, Colorado

KOTO Telluride 91.7
--/--/--
-:--:-- --

Elodie

DJ fo the Telluride high school radio show

Elodie

Elodie's previous playlists