Menu

Spin details

ArtistKaty J Pearson
DiskReturn
GenreAlternative
Spinitron ChartJan 7 2021
Chart periodFri Jan 1st thru Thu 7th 2021
Chart stats222 stations reporting 338184 spins
Rank in chart43
Spins in chart period57
DateStationSongPlaylist
01/02/2021KHOLHey YouPlaylist
01/02/2021KHOLTake Back The RadioPlaylist
01/02/2021KHOLSomething RealPlaylist
01/02/2021KHOLTonightPlaylist
12/31/2020KMGPFix Me UpPlaylist
12/31/2020KMGPFix Me UpPlaylist
01/01/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/02/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/02/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/02/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/03/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/04/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/04/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/05/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/05/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/06/2021KMGPFix Me UpPlaylist
01/06/2021KMGPFix Me UpPlaylist
12/31/2020KRUITake Back The RadioPlaylist
01/01/2021KRUITake Back The RadioPlaylist
01/01/2021KRUIBeautiful SoulPlaylist
01/02/2021KRUIBeautiful SoulPlaylist
01/02/2021KRUITake Back The RadioPlaylist
01/02/2021KRUITonightPlaylist
01/03/2021KRUIFix Me UpPlaylist
01/04/2021KRUITonightPlaylist
01/04/2021KRUIFix Me UpPlaylist
01/04/2021KRUITake Back The RadioPlaylist
01/05/2021KRUITonightPlaylist
01/06/2021KRUIFix Me UpPlaylist
01/06/2021KRUITonightPlaylist
01/03/2021KSYMTonightPlaylist
01/04/2021KSYMSomething RealPlaylist
01/01/2021KUOMHey YouPlaylist
01/03/2021KUOMFix Me UpPlaylist
01/06/2021KVSCTonightPlaylist
12/31/2020WDCETonightPlaylist
12/31/2020WDCEHey YouPlaylist
01/01/2021WDCEFix Me UpPlaylist
01/01/2021WDCETonightPlaylist
01/02/2021WDCEHey YouPlaylist
01/03/2021WDCEFix Me UpPlaylist
01/03/2021WDCETonightPlaylist
01/04/2021WDCEHey YouPlaylist
01/05/2021WDCEFix Me UpPlaylist
01/05/2021WDCETonightPlaylist
01/06/2021WDCEHey YouPlaylist
01/06/2021WDCEFix Me UpPlaylist
01/02/2021WERASomething RealPlaylist
01/03/2021WLUWMiraclePlaylist
01/04/2021WLUWTake Back The RadioPlaylist
01/01/2021WPKNFix Me UpPlaylist
12/31/2020WVUD HD2TonightPlaylist
01/03/2021WVUD HD2TonightPlaylist
01/03/2021WVUD HD2TonightPlaylist
01/05/2021WVUD HD2TonightPlaylist
01/06/2021WVUD HD2TonightPlaylist
01/06/2021WVUD HD2TonightPlaylist